Categorie CD’s

CD ‘God zij met U’ naar de ziekentroost

‘God zij met U’

Misschien heeft u of iemand in uw omgeving met (ernstige) ziekte, eenzaamheid, ouderdomsgebreken, uitzichtloosheid of moeilijke levensvragen te maken. In de huidige gejaagde maatschappij hebben we vaak te weinig oog voor u of andere mensen die hiermee te maken hebben. Terwijl u/zij juist aandacht en ondersteuning het meest nodig hebben. Deze cd is bedoeld ter bemoediging voor ú. Hebt u de Ziekentroost als eens gelezen? Helemaal achterin uw Bijbel staan deze bijzondere inhoudsvolle woorden, welke ‘een onderwijzing zijn in het geloof en den weg der zaligheid, om gewilliglijk te sterven’ zo staat in het opschrift. Deze inhoud hebben we als inspiratiebron c.q. leidraad gebruikt in de liederen en muziek die u hoort...

CD ‘En een ieder spreke…’

‘En een ieder spreke…’

Wij geloven allen met het hart en belijden met den mond…, zo begint het eerste artikel van de Belijdenis des Geloofs. Geloven en belijden, niet van elkaar te scheiden voor een echte christen. Door middel van deze CD willen we dit als jongeren tot uitdrukking brengen. Als leidraad voor deze CD zijn twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof gekozen. Ieder artikel wordt bezongen met een psalm, lofzang of geestelijk lied. We leren hieruit dat God de Vader Zijn Zoon Jezus Christus gaf om onze schulden te verzoenen. Hij gaf Zijn Heilige Geest om het offer van Zijn Zoon in onze harten toe te passen. Deze onbegrijpelijke, maar volmaakte, Drie-enige God verzamelt Zijn Kerk tot op de jongste dag als er de wederopstanding van alle vlees is...

CD ‘Schepping en Herschepping’

Thema en doel

In de beginne….. en de Geest Gods zweefde op de wateren (Gen. 1:1 en 2). Schepping, daar is alles begonnen. Hier begint ook het thema van deze CD: Schepping en Herschepping. Op deze CD is van de schepping naar de herschepping toegewerkt middels de volgorde die uit de Heilige Schrift te leren is. God schiep alles volmaakt en goed. De mens heeft zich van God afgekeerd. Maar dan volgt door Gods goedheid de belofte van de komst van Zijn Zoon Jezus, Die in de kerstnacht te Bethlehem geboren is. Door Zijn lijden, sterven, opstanding en hemelvaart is er weer verzoening met God mogelijk. De kerk op aarde mag uit deze wetenschap troost putten en door Woord en Heilige Geest zal Gods Koninkrijk uitgebreid worden tot op de jongste dag...